FOLLOW US

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์ www.dhas-export.com นี้โดยละเอียด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จัดทำเว็บไซต์ “www.dhas-export.com” ขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและ/หรือบริการต่างๆของบริษัท การใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ทั้งหมด และยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ อีกทั้งเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้บริการเองว่า เนื้อหาหรือรายการสินค้า และ/หรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการหรือไม่
ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัท การฟ้องร้องดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์อันสืบเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัท ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เว็บไซต์

บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ คำบรรยาย ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ สินค้า รูปภาพ ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) กราฟฟิค ซอฟท์แวร์ รหัสคอมพิวเตอร์ ไอคอน การออกแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เนื้อหา”)
ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูเนื้อหาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดาวน์โหลด โพสต์ข้อความ และพิมพ์ออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า รับบริการ รับทราบข้อมูลสินค้า ข่าวสาร หรือความรู้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าและ/หรือบริการ ของบริษัทเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้ปรากฏซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในทางใด ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและแจ้งถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้เนื้อหาในทางอื่นซึ่งมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากพบว่าผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของท่านปรากฏบนเว็บไซต์นี้ สามารถแจ้งมายังบริษัทได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะใช้บริการเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :

 1. ใช้บริการเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุโดยบริษัท และจะไม่ใช้บริการในทางที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  การใช้บริการ หมายความรวมถึง โพสต์ แสดงความคิดเห็น คัดลอก แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน เผยแพร่ ข้อความ เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) เสียง รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ ใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเพื่อให้มาปรากฏในเว็บไซต์ในลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หรือขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 2. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เพศ รสนิยมทางเพศ การเมือง แห่งราชอาณาจักรไทยหรือประเทศอื่น
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย ข่มขู่ หลอกลวง ล่อลวง ล้อเลียน ยุยง โจมตีผู้อื่น การใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง วุ่นวาย ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปตื่นตระหนกตกใจ เผยแพร่ภาพหรือข้อความในลักษณะลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสมประการอื่น รวมทั้งเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเองว่าเนื้อหาใดเป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งเนื้อหาที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (Spam) หรือมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือธุรกิจลูกโซ่ หาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน รวมทั้งจะไม่โพสต์หรือทำให้ปรากฏเนื้อหาซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะในเนื้อหาหรือประกาศเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
 6. ผู้ใช้บริการจะไม่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ ทำธุรกรรม ค้าขาย เสนอขาย โฆษณา หรือทำการติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
 7. ผู้ใช้บริการจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะเป็นผู้ดูแล (Admin) เว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบริษัท

 1. บริษัทมีนโยบายที่จะนำเสนอข้อมูล รายละเอียด ขนาด ราคาสินค้า หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดบริษัทให้ต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด
 2. การเพิ่มเติม ตัดทอน ปรับปรุง แก้ไข ราคา ส่วนลดและโปรโมชั่น รวมถึงเนื้อหาอื่นนั้น เป็นสิทธิและอยู่ในดุลพินิจของบริษัท โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่ประการใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการฟ้องร้องอันเกิดจากมูลเหตุข้างต้น รวมถึงราคาส่วนต่าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการมาทดแทน แม้บริษัทจะได้รับแจ้งเหตุที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
  อย่างไรก็ตาม  ผู้ใช้บริการสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคา ส่วนลดและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. บริษัทจะแสดงรูปภาพสินค้าให้มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยมิได้ปรับแต่งสีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สีที่ปรากฏหรือแสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป
 4. กรณีลวดลายของผ้า หรือวัสดุอื่นอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามการจัดวางตำแหน่งในเวลาผลิต
 5. บริษัทมีสิทธิเต็มที่ในการแก้ไขปรับปรุง ตัดทอน หรือ/และ ลบข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ เสียง ที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. ความผิดพลาด บกพร่อง รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ การขาดหาย ล่าช้า ของรายละเอียด ราคาสินค้า การแสดงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกที่ได้แสดงในเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ การติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือระบบทำลายข้อมูล หรือการถูกรบกวนหรือเกิดความเสียหายประการอื่น ๆ ถือว่าผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงอันเกิดจากกรณีดังกล่าวในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวเอง บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางใด หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ หรือไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์
 7. การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือการส่งข้อความผ่านระบบในเว็บไซต์ ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวอันมีผลตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีบริษัทบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการบอกกล่าวแก่บริษัท

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์
การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่อให้ข้อมูล หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนในการดูแลหรือรับผิดชอบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายปกป้องข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ จึงไม่สามารถรับรองข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ได้เชื่อมต่อในความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมถึง การติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือระบบทำลายข้อมูล หรือการถูกรบกวนหรือเกิดความเสียหายประการอื่น ๆ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะต้องป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเว็บไซต์ หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการไม่จำต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ของเว็บไซต์ แต่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็น การรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลด โปรโมชั่น เข้าร่วมกิจกรรม การได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์เท่านั้น
 2. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (Update) ที่สุด รวมทั้งตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
 3. ผู้ใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ตกลงและยอมรับที่จะรักษาชื่อผู้เข้าใช้ (Login name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือLogin name และPassword ดังกล่าวไปใช้ในประการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการในทางกฎหมายด้วย
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทุกกรณีได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผูู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยฝ่าฝืนข้อความที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการส่วนอื่น ๆ ที่กำหนดในเว็บไซต์นี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบถึงการจัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้

 1. บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการให้บริการที่ดี และรวดเร็วที่สุด รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ (Name) ที่อยู่ (Address) อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) วันเกิด (Date of Birth) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ด้วยความสมัครใจของตนเอง เป็นต้น
 2. ผู้ใช้บริการอาจให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแก่บริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ เช่น การสมัครสมาชิกออนไลน์ (Create Account) การลงชื่อเพื่อขอรับโปรโมชั่น ส่วนลด รางวัลต่าง ๆ การซื้อสินค้า หรือรับบริการ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ด้วยความสมัครใจของตนเอง
 3. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า / บริการ ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสำรวจความนิยมหรือความพึงพอใจในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการบางประการเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  ทั้งนี้ บริษัทอาจจะทำการส่ง E-mail เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า และ / หรือบริการ โปรโมชั่น รางวัลต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากบริษัทก็ได้ โดยเพียงแจ้งความจำนงยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง E-mail (Unsubscribe)
 4. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะนำมาใช้โดยบริษัทเท่านั้น และบริษัทขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือที่กฎหมายบัญญัติ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หรือตามหมายของศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดๆก็ได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการถือเอานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันที่สุด